top of page

Tjenestevilkår

Denne avtalen inngås mellom Kunden og Bas Kommunikasjon AS, org.nr. 982 607 043.

Kunden aksepterer denne avtalen fra det tidspunktet Kunden registrerer en konto i Tjenesten. Spørsmål knyttet til avtalen rettes til ida@bas.no.

1. Tjenesten

Avtalen gjelder Kundens abonnement på IDA, som gir Kunden mulighet til å kommunisere med Kundens kontakter (Mottaker) pr. e-post og SMS. Tjenesten kan også gi mulighet for publisering mot ulike kanaler på internett.

Kundens abonnement er begrenset til en rett til å bruke Tjenesten slik den er beskrevet av Bas Kommunikasjon.

For kritiske feil vil Bas Kommunikasjon utføre feilretting uten ugrunnet opphold. Med kritiske feil menes feil som Kunden ikke lett kan omgå og som medfører at systemet stopper, at data går tapt eller at andre funksjoner som er kritiske for Kunden ikke virker.

Feilmelding skal meldes skriftlig på e-post til ​ida@bas.no​. Dersom Kunden melder feil som viser seg å ligge i Kunden sine egne systemer eller i Kundens bruk av Tjenesten, har Bas Kommunikasjon rett til å fakturere for arbeid forbundet med henvendelsen i henhold til den gjeldende timesatsen for supporttjenester.

For øvrig leveres Tjenesten ”som den er”, og Kundens bruk av Tjenesten skjer på egen risiko.

2. Forholdet til personvern

Det er Kunden som selv bestemmer hvilke personopplysninger om Mottaker som registreres på Kundens konto i Tjenesten, og det er Kunden som beslutter om og i tilfelle hvilke personopplysninger som skal benyttes ved en utsendelse fra Tjenesten. Det er derfor Kunden som er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som Kunden laster opp i Tjenesten.

Bas Kommunikasjon sin behandling av de personopplysningene som Kunden laster opp i Tjenesten er svært begrenset. For den behandlingen som forekommer er Bas Kommunikasjon databehandler, og databehandleravtalen følger som vedlegg til denne avtalen.

3. Kundens plikter

Tjenesten kan kun benyttes av det foretaket (org.nr.) som er registrert som Kunde, og Kunden kan ikke benytte Tjenesten som en del av en leveranse til andre foretak eller personer.

Kunden er ansvarlig for at det er god sikkerhet knyttet til Kundens brukernavn og passord for pålogging til Kundens konto i Tjenesten.

Kunden er ansvarlig for å ha gyldig behandlingsgrunnlag for alle personopplysninger som lastes opp til Kundens konto i Tjenesten, jf. personopplysningsloven (GDPR). På Kundens konto i Tjenesten skal det ikke forekomme sensitive personopplysninger (GDPR Art. 9).

Kunden er ansvarlig for å følge markedsføringslovens bestemmelser om utsendelse pr. e-post og SMS.

Kunden skal følge Bas Kommunikasjon sine retningslinjer for antispam

4. Betaling

Prisen for Kundens bruk av Tjenesten følger gjeldende prisliste for IDA. Prisoversikt finner du i kontrakten. 
Lisens faktureres forskuddsvis for perioden om ikke annet er avtalt.

Bas Kommunikasjon har rett til å endre prisene med 30 dagers varsel.

Faktura sendes ut elektronisk til den e-postadressen som Kunden har registrert på sin konto. Kunden må registrere alle opplysninger som er nødvendig for at Kundens regnskapssystemer skal akseptere fakturaen.

5. Endringer

Kunden kan når som helst oppgradere sitt abonnement. Endringen vil tre i kraft umiddelbart og med samme periodelengde som den tidligere perioden. Kunden godskrives eventuell forskuddsbetaling for den gjenværende tiden av tidligere perioden.

Kunden kan når som helst nedgradere abonnementet. Endringen vil tre i kraft fra utløpet av eksisterende periode. Nedgradering av abonnementet kan føre til tap av innhold, funksjoner eller kapasitet i Tjenesten. Nedgradering vil heller ikke gi rett til tilbakebetaling av eventuell forskuddsbetaling for perioden.

For opp- eller nedgradering av abonnement kontakt Bas Kommunikasjon direkte på ida@bas.no.

Dersom Bas Kommunikasjon unnlater å gjøre gjeldende en rett etter denne avtalen, skal dette ikke forstås som at Bas Kommunikasjon har gitt avkall på retten.

6. Avtalens varighet

Avtalen trer i kraft fra det tidspunktet Kunden inngår en avtale med Bas Kommunikasjon, og abonnementet fornyes automatisk med avtalt periodelengde.

Alle IDA avtaler har en bindingstid på 12 måneder og en oppsigelsesperiode på 3 måneder. Kunden må si opp abonnementet tidligere enn 30 dager før utløpet av den aktive perioden. Oppsigelse gir ikke rett til prisavslag eller tilbakebetaling for aktiverte perioder.

Bas Kommunikasjon kan si opp abonnementet med virkning fra 3 måneder etter at varsel er gitt. Eventuell forskuddsbetaling for periode etter utløpet av fristen på 3 måneder vil bli tilbakebetalt.

Oppsigelse av abonnementet vil medføre sletting av Kundens konto. All informasjon som f.eks. nyhetsbrev, statistikk, opplysninger om Mottaker osv. vil bli slettet når Kundens konto slettes. En slettet konto kan ikke gjenopprettes. Før sletting vil Kunden bli gitt en frist på 30 dager for å eksportere opplysninger fra kundens konto i Tjenesten.

7. Mislighold

Bas Kommunikasjon kan heve avtalen med umiddelbar virkning ved å stenge Kundens tilgang til Kundens konto i Tjenesten dersom Kunden:

Dersom avtalen heves av Bas Kommunikasjon har Kunden ikke krav på tilbakebetaling av forskuddsbetalte perioder.

Kunden skal holde Bas Kommunikasjon skadesløs for krav fra Mottaker eller andre tredjemenn der kravet skriver seg fra Kundens bruk av Tjenesten.

Bas Kommunikasjon kan ikke holdes ansvarlig for tap hos Kunden som skyldes nedetid i Tjenesten.

For andre feil ved Tjenesten er Bas Kommunikasjon kun ansvarlig for Kundens direkte tap. Ansvaret er begrenset til det beløpet Kunden har betalt siste 12 måneder.

Ansvarsbegrensningene som beskrevet ovenfor gjelder ikke Bas Kommunikasjon sitt ansvar for brudd på personvernregelverket. Bas Kommunikasjon sitt ansvar for slike feil er inntatt i databehandleravtalen.

8. Lovvalg og verneting

Denne avtalen reguleres av norsk rett og for eventuelle tvister er Oslo rett verneting.

Databehandleravtale

Databehandleravtale sendes til kunden og signeres av begge parter ved inngåelse av ny avtale. For mer informasjon kontakt oss på ida@bas.no.

bottom of page